การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล

งานประชาสัมพันธ์

วันวิทยาศาสตร์

23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมกลุ่มโรงเรียน

การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล

ร่วมกิจกรรมวันแม่ กับ ตำบลเสาธงชัย

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯภูมิซรอล 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน