"นักเรียนคุณภาพ ครูและบุคลากรคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ"

ประกาศของโรงเรียน ธันวาคม 2564

ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านภูมิซรอล

ประกาศ TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านภูมิซรอล

พิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวจ

การคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เปิดเรียน On site เมื่อ 2 ก.ย. 64

อบรม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.คุณภาพ และ แผนปฏิบัติการ ปี 64