สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

o21 แบบ สขร. 1 ส.ค..pdf