รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

การใช้งบประมาณ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ แถบสีน้ำเงิน คือ แถบที่ต้องดำเนินการ และ สามารถดำเนินการใช้งบประมาณได้ แถบสีขาว คือ ยังไม่ดำเนินการ

แผนกิจกรรม_งบประมาณ2566 - กิจกรรม รอบ 2.pdf

การรายงานกำกับติดตามความก้าวหน้า

o12 รายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน.pdf