การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน