โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่ายโรงเรียนบ้านภูมิซรอล

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2566.pdf