ข้อมูลครูและนักเรียน

จำนวนครู และ บุคลากร ทั้งสิ้น 23 คน

จำนวน นักเรียน ทั้งสิ้น 298 คน