ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


วิสัยทัศน์

ในปี 2569 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล บริหารและจัดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ สื่อสารและทักษะอาชีพ มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ครูและบุคลากรมีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และมุ่งเป็น ‘โรงเรียนคุณภาพ’ ชั้นนำ

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะการประกอบอาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย อบอุ่น ปลอดภัย

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

5. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการให้เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ มีระบบประกันคุณภายภายในเข้มแข็ง โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

6. ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาโรงเรียน ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชน

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพ เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมตอบสนองพหุปัญญา มีกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

3. มีอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย อบอุ่น ปลอดภัย

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ การทำงานและการเรียนรู้

5. มีระบบการบริหารและจัดการที่ส่งเสริมการพัฒนา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง พัฒนาโรงเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

6. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียน

3. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการโรงเรียนคุณภาพ

4. พัฒนาครูและบุคลากร

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริบทแวดล้อม เทคโนโลยีการศึกษา

6. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนและโรงเรียนเครือข่าย