ประกาศ TOR อาคารเรียนอนุบาลฯ

เอกสารแบบร่างขอบเขตงานฯ TOR


แบบร่างขอบเขตงาน TOR อาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน.pdf

เอกสารแบบ ปร. 4-6


ปร 4-6 อาคารเรียนอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียน.pdf