โรงเรียนบ้านภูมิซรอล เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ปรัชญาการศึกษา "สิกขา วิรุฬหิ สัมปัตถา / การศึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม / Education for Growth"

เอกลักษณ์ "แต่งกายดี ศรีภูมิซรอล" อัตลักษณ์ "กีฬา วิชาการ คุณธรรม ใฝ่เรียน "

ถวายความเคารพแด่พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ

ประธานในพิธีนำถวายความเคารพแด่พระประมุขลูกเสือแห่งชาติ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สวนสนาม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สวนสนามผ่านหน้าประธานในพิธี