ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านภูมิซรอล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ด้วยความร่วมมือของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน หมวดที่ 312 และด้วยความศรัทธาแรงกล้าของ ร.ต.ต. สุพัฒน์ ตันกระวานิชย์ ผู้บังคับหมวด ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2500 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ขนาด 6 × 21 เมตร พื้นไม้กระดานหลังคามุงหญ้า มีมุขกลาง จำนวน 5 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ซึ่งมีนายบารมี กุศลสงเคราะห์ นายอำเภอกันทรลักษ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ในปีแรกนั้นมีครู 2 คน คือ นายคำ พิทักษ์ เป็นครูใหญ่ นางหมิง เยาวนารถ เป็นครูน้อย มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน เป็นชาย 26 คน เป็นหญิง 25 คนต่อมาในปี พ.ศ. 2502 นายคำ พิทักษ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขวา นายแช่ม แจ่มแจ้ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ในปีนี้ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.4 มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน เป็นชาย 38 คน เป็นหญิง 32 คน


ปี พ.ศ.2503 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเอกเทศถาวรหลังแรกขนาด 8 × 27 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน พื้นไม้ ฝาไม้ หลังคามุงสังกะสี ค่าก่อสร้าง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนอาคารหลังเก่าขออนุญาตรื้อถอนไปสร้างสำนักสงฆ์ประจำหมู่บ้านในปี พ.ศ.2504


ในปี พ.ศ.2506 นายแช่ม แจ่มแจ้ง ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายช้อน โคสัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506


ปีการศึกษา 2523 ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้น ป. 6 ตามหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2521 และในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2523 ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กตามงบประมาณความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเห็นว่านักเรียนส่วนมากพูดภาษาพื้นเมืองมากกว่าภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสามารถพูดภาษาไทยได้