รางวัล/เกียรติยศ


สถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ


ตราพระราชทาน“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย

องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(อพวช)

เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ผู้บริหาร

นายอภินันท์ ฝอยทอง

เลขานุการ กลุ่มโรงเรียนมออีแดง

ประธานกรรมการ “การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562นางกุหลาบ สีหาพงศ์

คุรุเกียรติคุณเนื่องในวันครู ปี 255๙

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ

เขต 4


กรรมการ “การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ – ๓

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562


ผู้ฝึกสอน ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔ – ๖

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562


ผู้ฝึกสอน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.๔ – ๖

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562


นายธรรมนิตย์ พันวิลัย

ผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองการประกวดหนังสืออิเลคทรอนิค

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562นางพรรณี แก้วบุตรดี

ผู้ฝึกสอนการปั้นดินน้ำมัน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562

กรรมการตัดสินระดับปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562


นางศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี

คุรุเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ปี ๒๕๕๙

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ผู้ฝึกสอนชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพปะติด ป.๔ – ๖

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปี 2562

ผู้ฝึกสอน เหรียญทองการรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.๔ – ๖

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ปีการศึกษา 2562


นักเรียน


ปฐมวัยเด็กหญิงอุมาพร ภูริมนาค

เด็กหญิงปนัดดา สีโทน

เด็กหญิงภาริดา ส่งเสริม

รางวัลเหรียญทอง “ฉีก ตัด ปะ”

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กหญิงอริสา ประสิทธิ์

เด็กหญิงรุจิรา พละศักดิ์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ติจนา

รางวัลเหรียญทอง “ปั้นดินน้ำมัน”

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562


ประถมศึกษา

เด็กหญิงอัญสิตา มาทอง

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ป.๑ – ๓

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กหญิงแพรวพรรณ วันศรี

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ป.๔ – ๖

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กชายวิทวัส บุตรดาวงศ์

เด็กหญิงอรทัย แจบไธสง

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพตัดปะ ป.4-6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กชายสถาพร สดสุข

เด็กชายรัฐพล ศรีเลิศ

เด็กหญิงพิกุล สิงห์ทอง

เด็กหญิงหฤทัย สารีพันธ์

เด็กหญิงบุญฑริกา หาญชนะ

รางวัลเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กชายศรัญยู ศักดิ์ศรี

เด็กหญิงศิริวรรณ พานพบ

รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กหญิงภัทราวดี สายลุน

เด็กชายธรรมชาติ ทบสี

เด็กชายญาณกวี มาทอง

รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

เด็กชายทรงพล มากสิงห์

เด็กชายกรวิชญ์ ปัญญาแก้ว

เด็กหญิงณัฐธิดา สีโทน

รางวัลเหรียญทองการจักสานไม้ไผ่

ป.4-6

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562