อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

“สุภาพ นอบน้อม อดออม ประหยัด” หมายถึง การทำความเคารพ คือการยกมือไหว้เมื่อพบ

ผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ครู ผู้ปกครอง รุ่นพี่ และบุคคลอื่น


เอกลักษณ์

“แต่งกายดี ศรีภูมิซรอล” หมายถึง การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่ทางโรงเรียนกำหนด